Andrzej Stryjek
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

This paper shows the opportunities of copula for estimating Value at Risk (VaR). The author presents results of empirical research carried out for portfolios of stocks from Warsaw Stock Exchange. Efficiency of classical covariance method was compared with other well known in the literature and also new methods proposed by author using Clayton and Gumbel-Hougaard copulas.

KEYWORDS

risk management, Value at Risk, copula, Monte Carlo simulations

REFERENCES

[1] Bałamut T., [2002], Metody estymacji VaR, Materiały i studia, zeszyt nr 147, NBP, Warszawa.

[2] Cherubini U., Luciano E., Vecchiato W., [2004], Copula Methods in Finance, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex.

[3] Jorion P., [2000], Value at Risk. The new benchmark for managing financial risk, McGraw-Hill, New York.

[4] Kpanzou T.A., [2007], Copulas in statistics, African Institute for Mathematical Sciences, University of Stellenbosch.

[5] Papla D., Piontek K., [2003], Zastosowanie rozkładów a-stabilnych i funkcji powiązań (copula) w obliczaniu wartości zagrożonej (VaR), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń (http://www.kpiontek.ae.wroc.pl/DP_KP_VaR_copula.pdf).

[6] Stryjek A., [2008], Zastosowanie kopuli do szacowania wartości zagrożonej, Badanie statutowe nr 03/S/0015/07, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

[7] Stryjek A., [2008], Efekt dywersyfikacji ryzyka a efektywność klasycznych metod szacowania VaR dla portfeli GPW, Badanie statutowe nr 03/S/0014/07, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

[8] Stryjek A., [2007], Value at Risk a dywersyfikacja ryzyka, Badanie statutowe nr 03/S/0060/06, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

[9] Zarządzanie ryzykiem, [2007], red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0