Emil Panek
ARTICLE

(Polish) PDF

KEYWORDS

competitive market, market equilibrium, market stability

REFERENCES

[1] Panek E., [2003], Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo AEP, Poznań.

[2] Panek E., [2005], Model stacjonarnego rynku z nieklasycznym równaniem dynamiki cen, „Przegląd Statystyczny” nr 3/2005.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0