Mirosław Szreder
ARTICLE

(Polish) PDF

REFERENCES

Babbie E., [2004], Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.

Bazerman M.H., Moore D., [2009], Judgment in managerial decision making, (7th edition), J. Wiley.

Calaprice, A., [2005], The new quotable Einstein, Princeton University Press.

Domański Cz., [1990], Testy statystyczne, PWE, Warszawa.

Glass D.J., Hall N., [2008], A brief history of the hypothesis, „Cell” Vol. 134, No. 3.

Klayman J., Ha Y.W., [1987], Confirmation, disconfirmation, and information in hypothesis testing, „Psychological Review”, Vol. 94, No. 2.

Kmenta J., [1990], Elements of econometrics, Macmillan Publishing Company, New York.

Popper K.R., [1995], Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, Książka i Wiedza, Warszawa.

Szreder M., [2010], Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.

Tversky A., Kahneman D., [1974], Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, „Science”, Vol. 185, pp. 1124-1131.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0