Mirosław Szreder
ARTICLE

(Polish) PDF

REFERENCES

Barnett V., [1991], Sample Survey. Principles and Methods, E. Arnold.

Bracha Cz., [1998], Metoda reprezentacyjna w badaniu opinii publicznej i marketingu, Wyd. Efekt.

Domański Cz., Pruska K., [2000], Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.

Hołda A., Pociecha J., [2009], Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.

Kowalczyk H., [2010], O eksperckich ocenach niepewności w ankietach makroekonomicznych, „Bank i Kredyt”, nr 41, s. 101-122.

Leibniz W.G., [1955], Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 2, PWN, Warszawa.

Steczkowski J., [1995], Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, PWN, Warszawa-Kraków.

Szreder M., [1994], Informacje a priori w klasycznej i bayesowskiej estymacji modeli regresji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szreder M., [2010a], Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.

Szreder M., [2010b], O weryfikacji i falsyfikacji hipotez, „Przegląd Statystyczny” nr 2-3, t. 57, s. 82-88.

Szreder M., [2004], Od klasycznej do częstościowej i personalistycznej interpretacji prawdopodobieństwa, „Wiadomości Statystyczne” nr 8, s. 1-10.

Zasępa R., [1972], Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0