Aleksandra Łuczak , Feliks Wysocki
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The aim of this paper was to investigate the applicability of the fuzzy multi-criteria linear ordering method to the construction of synthetic characteristics. Proposed approach base on two fuzzy methods: analytical hierarchy process (to calculate weight of characteristics and eliminated of unimportance characteristics) and method TOPSIS (to ranking of objects). The proposed procedure was employed to assess the socio-economic development of rural Wielkopolska seen as a collection of counties.

KEYWORDS

fuzzy AHP, fuzzy TOPSIS, linear ordering of objects

REFERENCES

[1] Bank Danych Regionalnych [2006], GUS, www.stat.gov.pl/bdr s/app/strona.indeks.

[2] Chang D.-Y. [1996], Application of the Extent Analysis Method on fuzzy AHP, „European Journal of Operational Research”, 95 (2), s. 649-655.

[3] Chang Y. - H, Yeh, C.-H. [2004], A new airline safety index. „Transportation Research Part B” 38, s. 369-383.

[4] Chen C.-T. [2000], Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. „Fuzzy Sets and Systems” 114 (1), s. 1-9.

[5] Hellwig Z. [1968]: Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podzialu krajów ze wzgledu na poziom ich rozwoju i strukture wykwalifikowanych kadr. Przeglad Statystyczny, z. 4, str. 307-327.

[6] Kukuła K. [2000], Metoda unitaryzacji zerowej. Wyd. PWN, Warszawa, s. 64.

[7] Łuczak A., Wysocki F. [2010]: Wykorzystanie rozmytych metod AHP i TOPSIS do porządkowania liniowego obiektów. Taksonomia 17, Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 334-343.

[8] Malina A., Zeliaś A. [1997]: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. Przegląd Statystyczny 44 (1), s. 11-27.

[9] Nowak E. [1990]: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.

[10] Saaty T. L., [1980]: The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, MacGraw- Hill, New York International Book Company.

[11] Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Wielkopolsce, [2000], pod red. W. Poczta i F. Wysocki, Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Poznań.

[12] Walesiak M. [1993]: Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 654, Seria: Monografie i opracowania nr 101.

[13] Wang J.-W., Cheng C.-H., Kun-Cheng H., [2009], Fuzzy hierarchical TOPSIS for supplier selection. „Applied Soft Computing”, 9, s. 377–386

[14] Wang Y.-M., Luo Y., Hua Z. [2008], On the extent analysis method for fuzzy AHP and its applications. „European Journal of Operational Research”, 186, s. 735-747.

[15] Ważniejsze dane o powiatach i gminach województwa wielkopolskiego 2004, [2004], WUS, Poznań.

[16] Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w starostwach powiatowych województwa wielkopolskiego [2001].

[17] Wysocki F. [2010]: Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0