Maria Szmuksta-Zawadzka , Jan Zawadzki
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

This work presents discussion about results of long-term of authors research on applications of different forecasting methods in condition of lack of full information. There will be considered two types of gaps in data: systematic and unsystematic. The systematic gaps in data are only when we have not any information about at least one sub-period in the whole of analyzed data. There will be presented two types of methods applied to time series with and without seasonal component. Exemplification of theoretical considerations will be an empirical example.

KEYWORDS

time series, seasonal fluctuations, missing data, forecasting

REFERENCES

[1] Cieślak M.(red.), (1997), Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa.

[2] Czerwiński Z., Guzik B., (1980), Prognozowanie ekonometryczne, PWE, Warszawa.

[3] Dittmann P., (2008), Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Walters Kluwer Polska.

[4] Dittmann P., Szabela-Pasierbińska E., Dittmann I., Szpulak A., (2011), Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Walters Kluwer Polska-Oficyna.

[5] Draper N. R., Smith H., (1973), Analiza regresji stosowana, PWN, Warszawa.

[6] Fortuna Z., (2001), Metody numeryczne, WNT, Warszawa.

[7] Gajda J., (2001), Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze, C.H.Beck, Warszawa.

[8] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie Nr 114, Kraków.

[9] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1981), Modele ekonometryczne w procesie prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, str. 74-75.

[10] Guzik B.,(2003), Wstęp do teorii prognozowania i symulacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

[11] Lula P., (1999), Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.

[12] Markiewicz. A, Zawadzki J., (2005), Dokładność prognoz skupu mleka dla systematycznych luk w danych, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, seria: Oeconomica 245, s. 411-416.

[13] Pawłowski Z., (1973), Prognozy ekonometryczne, PWN, Warszawa.

[14] Pawłowski Z., (1982), Zasady predykcji ekonometrycznej, PWN, Warszawa.

[15] Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., (1995), O metodzie prognozowania brakujących informacji dla danych sezonowych, Przegląd Statystyczny, nr 3-4, str. 377-385.

[16] Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., (2000), On hierarchic models of time series with seasonal fluctuations, Wyd. UMK, Toruń, str. 25-30.

[17] Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., (2002a), Forecasting on basis of time series hierarchic models with variable seasonality, [w:] Dynamics Econometrics Models No. 5, Toruń.

[18] Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., (2002b), Prognozowanie na podstawie hierarchicznych modeli szeregu czasowego z lukami w danych, w: Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku, Toruń, str. 93-102.

[19] Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., (2002c), Hierarchiczne modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi. Budowa. Estymacja. Prognozowanie., [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wyd. AE, Kraków, str. 193-204.

[20] Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., (2003), O modelach hierarchicznych dla danych dekadowych z wahaniami sezonowymi, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń.

[21] Witkowska D., (2002), Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

[22] Zawadzki J.(red.), (1999), Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

[23] Zawadzki J.(red.), (2003), Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi, Akademia Rolnicza, Szczecin.

[24] Zboś D., (1995), Metody numeryczne, Politechnika Krakowska, Kraków.

[25] Zeliaś A., (1987), Estymacja parametrów równania regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Nr 243, Kraków.

[26] Zeliaś A., (1997), Teoria prognozy, PWE, Warszawa.

[27] Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania., PWN, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0