Andrzej Czyżewski , Aleksander Grzelak
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The possibilities of using of the input-output table for macroeconomics evaluation of economy was presented in the article. The principal message of input-output model is appearance mutual interdependence in economy, which decide about her development as the whole, and as her part. It has stated that the evaluation conducted by use of this model makes possible extension of investigative perspective regarding such questions as: position of a examined sectors in the economy, macroeconomics efficiency, and interdependences in developmental processes. One had noticed that the input-output model points out considerable values in for fuller understanding of functioning of the market and budget mechanism, the roundabout pattern of streams of incomes and the expenses in economy, and the shaping of the basic macroeconomics parameters. There is a need extension of record and the interpretation of input-output model about fourth quarter (the division of incomes), the wider regard of connections of studied subjects with bank sector and the same show the scale and the structures of creation of issue and credit money in the economy. It stays for considering also the use of this model for evaluation the range of the supply non-equilibrium in the economy by composition of potential demand and effective and qualification in this way an approximate level the non-equilibrium.

KEYWORDS

the input-output model, economy, macroeconomics

REFERENCES

[1] Czyżewski A., (2011), Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.

[2] Czyżewski A., Grzelak A., (2009), Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XI, z. 2.

[3] Czyżewski A., Grzelak A., (2007), The use of Input-Output to Evaluate the Agriculture Situation in Poland after 1990, Management, Vol.11, No 2.

[4] Czyżewski A., Helak K., (1991), Przekształcenia w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce, Wieś i Rolnictwo, nr 3.

[5] Grzelak A., (2008), Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.

[6] Kujaczyński T., (2008), Zmiany struktur wytwórczych w gospodarce żywnościowej w świetle przepływów międzygałęziowych, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz.

[7] Leontief W., (1936), Quantitative input and output relations in the economic system of the United States, The Review of Economics and Statistics, vol. XVIII, August.

[8] Lonc T., (1985), Związki rolnictwa z gospodarką narodową na początku lat 80-tych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6.

[9] Malaga K., (1992), Struktura produkcyjna gospodarki żywnościowej Wielkopolski w świetle przepływów międzygałęziowych, [w:] Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie, Czyżewski A. (red.), Wyd. PWE, Warszawa.

[10] Mrówczyńska-Kamińska A., Czyżewski B., (2011), Zaopatrzenie materiałowe rolnictwa w Polsce i Niemczech w świetle bilansów przepływów międzygałęziowych, Roczniki SERiA, Tom XIII, z. 3.

[11] Opracowanie Biura Ekonomicznego NBP, (1958), NBP, Warszawa.

[12] Quesnay F., (1928), Pisma wybrane (tłum. B.J. Pietkiewiczówna), Gebetnber i Wolf, Warszawa.

[13] Tomaszewicz Ł., (1994), Metody analizy input-output, PWE, Warszawa.

[14] Tomaszewicz Ł., J. Trębska, (2005), Regional and Interregional Input-Output Tables for Poland, [w:] Modeling Economies in Transition, Welfe W., Wdowiński P. (red.), Wyd. UŁ, Łódź.

[15] Woś A., (1973), Rolnictwo w bilansie przepływów międzygałęziowych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, nr 1.

[16] Zawalińska K., (2009), Regionalne efekty wsparcia Unii Europejskiej dla rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0