Roma Ryś-Jurek
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The aim of the article was an attempt at delimitation of countries in the EU-27 with similar structure and scale of the production of farms. In this study, the emphasis is placed on highlighting the similarity of production structures typical of the climate’s areas of the EU-27 in the year 2008, and also on indicating the class in which the Polish agriculture were classified. For this research, the data from FADN database was used. This database contains weighted averages per individual farm in every of 27 UE member countries in 2008. The delimitation were made based on the structure of production, economic size, agricultural utilized area, production and income of agricultural farm. The research was conducted using the agglomeration hierarchic classification based on the Ward’s method. The structure of production is represented by 23 characteristics; the remaining characters are represented by single variables. The optimal number of classes of countries of similar structure and scale of production was estimated on the basis of the analysis of the amount of the intra-class variance’s increment. 10 classes of countries were obtained. These classes were described by the measure of the average differences for analyzed characters.

KEYWORDS

agglomeration hierarchical classification, Ward’s method, production

REFERENCES

[1] Anderberg M.R., (1973), Cluster analysis for applications, Academic Press, Nowy Jork, San Francisco, Londyn.

[2] Bański J., (2007), Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.

[3] Chmielewska B., Mierosławska A., (2007), Krajowa czy regionalna strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 85-105.

[4] Everitt B.S., Landau S., Leese M., Stahl D., (2011), Cluster analysis, 5th Edition, Wiley, Chichester.

[5] FADN, (2012), http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database en.cfm, (dostęp luty 2012).

[6] Fierla I., (red.), (2011), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.

[7] Filipiak K., (2006), Metody statystyczne stosowane do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa, [w:] A. Harasim (red.), Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB nr 3, IUNG – PIB, Puławy, 53-60.

[8] Harasim A., (2006), Dobór wskaźników do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa, [w:] Harasim A., (red.), Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB nr 3, IUNG – PIB, Puławy, 61-69.

[9] IERiGŻ, (2010), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa.

[10] Kisielińska J., (2009), Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie „Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 8 (XXIII), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 104-115.

[11] Stanisz A., (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, T. 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.

[12] Stuczyński T., Jadczyszyn J., Kukuła S., (2006), Wykorzystanie systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej do analiz regionalnych, [w:] A. Harasim (red.), Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB nr 3, IUNG – PIB, Puławy, 33-52.

[13] Walesiak M., (2004), Metody klasyfikacji, [w:] E. Gatnar, M. Walesiak (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, 316-350.

[14] Walesiak M., Dudek A., (2009), Ocena wybranych procedur analizy skupień dla danych porządkowych,

[w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 16, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 47, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 41-49.

[15] Wysocki F., (1996), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Rozprawy Naukowe z. 266, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.

[16] Wysocki F., (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0