Iwona Bąk
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

Purpose of this paper is to present an analysis of the dependences between a variable determining occurrence of a tourist trip and economic and socio-demographic variables that characterize households of seniors in Poland. The study is based on statistical data regarding tourist trips taken by members of households, where half of the household is of the age of 60 or more years. It has been culled from a survey performed in 2009 by the National Statistical Office, called „Tourism and leisure at households”. In researches about significance of factors determining occurrence of a tourist trip were used X2 independence test and logit model.

KEYWORDS

seniors tourism activity, analysis of relationship, logit model

REFERENCES

[1] Alejziak W., (2009), Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie nr 56, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków.

[2] Brudnicki R., (2006), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań turystycznych mieszkańców Torunia, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

[3] Chabior A., (2005), Aktywność życiowa i jakość życia seniorów, [w:] Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie, red. Fabiś A. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec.

[4] Fabiś A. (red.), (2008), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów,Wyd.Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki, Bielsko-Biała-Łódź.

[5] Gruszczyński M. (2002), Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna wydawnicza AGH, Warszawa.

[6] Gruszczyński M. (red.), (2010), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.

[7] Johnston J., (1991), Econometric methods. McGraw-Hill Book Company, Singapore.

[8] Kurkiewicz J.(red.), (2007), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

[9] Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, (2010), GUS, Warszawa.

[10] Luszniewicz A., Słaby T., (2008), Statystyka z pakietem komputerowym Statistica Pl. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

[11] Łaciak J., (2007), Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2006 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.

[12] Maddala G.S., (2006, 2008), Ekonometria. PWN, Warszawa.

[13] Napierała M., (2002), Turystyka w „jesieni życia”, [w:] Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce – fakty, intencje, potrzeby rozwoju, red. R. Przybyszewska-Gudelis, M. Grabiszewski, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

[14] Turystyka i wypoczynek w 2001 roku, (2002), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.

[15] Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 roku, (2006), Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.

[16] textitTurystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 roku, (2010), Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, Warszawa.

[17] Stanisz A., (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Statsoft Polska Sp z o.o. Kraków.

[18] Śniadek J., (2007), Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, Gerontologia Polska, tom 15, nr 1-2, 21-30.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0