Marzena Piotrowska-Trybull , Stanisław Sirko
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

Development of particular communities is conditioned by internal and external factors. Military units which are stationed on the territory of communities, influence the specific spheres of inhabitants life, in different ways. Their localization on the territory determines a number of ties with local surrounding. These ties have bilateral character. Military units acquire from local surrounding resources (human, financial, material, information), which are the basis to fulfil their tasks and they transfer public good like safety of citizens and, what is more, they generate other outcomes as a result of uses of resources. The article presents outcomes of research carried out among inhabitants of communities and soldiers of military units, which are located in different regions on the territory of Poland.

KEYWORDS

military units, local authority, local development, influence, connections

REFERENCES

[1] Aczel A.D., (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.

[2] Cieślarczyk M., (2009), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, AP, Siedlce.

[3] Feliksiak M., (2010), Oceny instytucji publicznych, CBOS, Warszawa.

[4] Feliksiak M., (2012), Oceny instytucji publicznych, CBOS, Warszawa.

[5] Jewtuchowicz A., (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, UŁ, Łódź.

[6] Panek T., (2007), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.

[7] Piotrowska-Trybull M., (2011), Rozwój miasta Daugavpils w perspektywie militarnej i gospodarczej, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, Nr 3 (84), Warszawa.

[8] Sirko S., (2011), Żołnierze i pracownicy wojska na współczesnym rynku pracy /w:/ Bylok F., Słocińska A., (red.), Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, PCz, Częstochowa.

[9] Sokołowski A., (2010), Estymacja i testowanie hipotez /w:/ Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, StatSoft, Kraków.

[10] Stanimir A., (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, AE, Wrocław.

[11] Stanisz A., (2007), Przystępny kurs statystyki t.3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.

[12] Szreder M., (2010), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0