Waldemar Florczak
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The article describes the macroeconomic model WF-CRIME of the Polish law enforcement system. The model consists of four blocks: (1) crime supply by genre (violent crime, property crime, drunk driving and the others), (2) the public safety, (3) the justice, and (4) the penitentiary system. All chains of the law enforcement system are analyzed in their simultaneity. Decisions taken at one stage of the law enforcement system induce reactions of the others, whereas the methodology of the research enables identification of key actions in the field of penal policies.
The modeling rests upon general to specific strategy, without any a priori assumptions regarding relative importance of individual determinants of crime. Equations’ specification benefit from theoretical postulates as well as from numerous empirical investigations. The system contributes in many aspects to the state of knowledge in the domain of macroeconomic empirical modeling of crime and law enforcement systems.

KEYWORDS

crime, law enforcement system, econometric model

REFERENCES

[1] Andreoni J., (1991), Reasonable Doubt and the Optimal Magnitude of Fines: Should the Penalty Fit the Crime?, RAND Journal of Economics, Autumn 1991, 385-96.

[2] Becker G., (1968), Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, March 1968, 167-217.

[3] Bodman Ph., Maultby C., (1997), Crime, punishment and deterrence in Australia. A further empirical investigation, International Journal of Social Economics, 24 (7/8/9), 884.

[4] Blumstein A., (2007), An OR Missionary’s Visists to the Criminal Justice System, Operations Research, 55 (1), 14-23.

[5] Carr-Hill R.A., Stern N.H., (1973), An Econometric Model of the Supply and Control of Recorded Offences in England and Wales, Journal of Public Economics, 2 (4), 289-318.

[6] Carr-Hill R.A., Stern N.H., (1977), Theory and Estimation in Models of Crime and its Social Control and their Relations to Concepts of Social Output, w: Feldstein M., Inman R.P. (red.) The Economics of Public Services, Macmillan, London.

[7] Carr-Hill R.A., Stern N.H., (1979), Crime, the Police and Criminal Statistics, Academic Press, London

[8] Eide E., (1997), Economics of Criminal Behavior: Survey and Bibliography, w: Bouckaert B., De Geest G. (red.), Encyclopedia of Law and Economics, Edward Elgar, Cheltemham, No 8100.

[9] Fajnzylber P., Lederman D., Loayza N., (2002), What causes violent crime, European Economic Review, 46, 1323-1357.

[10] Field (1999), Trends in Crime Revisited, Home Office Research Study 195, The Research, Development and Statistics Directorate.

[11] Florczak W., (2003), Bazy danych makroekonomicznych modeli gospodarki polskiej, Wiadomosci Statystyczne, 6, 16-27.

[12] Florczak W., (2005), Stabilnosc parametrów strukturalnych w ekonometrycznym modelu gospodarki narodowej, Studia Prawno-Ekonomiczne, LXXI, 103-138.

[13] Florczak W., (2006), Techniki Przetwarzania zródłowych danych statystycznych i tworzenia jednorodnych baz danych. Baza danych modeli serii W8, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, 149, Łódz.

[14] Florczak W., (2009), Zbrodnia i kara. Próba kwantyfikacji makroekonomicznych uwarunkowan przestepczosci w Polsce, Ekonomista, 4, 479-515.

[15] Florczak W., (2011a), W kierunku endogenicznego i zrównowazonego rozwoju. Perspektywa makroekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz.

[16] Florczak W., (2011b), An Empirical Macroeconomic Model of Crime for Poland, w: Bełdowski J., Metelska-Szaniawska K., Visscher L., Polish Yearbook of Law and Economics, 1, 67-111, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

[17] Florczak W., (2012a), O mozliwosci zintegrowanej weryfikacji empirycznej alternatywnych teorii na przykładzie teorii przestepczosci, Ekonomista, 6.

[18] Florczak W. (2012b), Instytucjonalne uwarunkowania przestepczosci, Gospodarka Narodowa, 10.

[19] Greene, W.H., (1993), Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company.

[20] Harries R., (2003), Modelling and Predicting Recorded Property Crime Trends in England and Wales – A Retrospective, International Journal of Forecasting, 19, 557-566.

[21] Ksiega jubileuszowa wieziennictwa polskiego 1989-2009 (2009), Centralny Zarzad Słuzby Wieziennej, Warszawa.

[22] Kumor P., (2006), Nierównomiernosc rozkładu płac, Wiadomosci Statystyczne, 9, 1-12.

[23] Markowska B., Sztaudynger J., (2003), Ekonomiczne determinanty przestepczosci, Studia Prawno-Ekonomiczne, LXVIII, 251-264.

[24] Mendes M., McDonald M.D., (2005), Putting Severity of Punishment Back in the Deterrence Package, Policy Studies Journal, 29, 588-610.

[25] Nagin D., Pogarski G., (2001), Integrating Celerity, Impulsivity, and Extralegal Sanction Threats into a Model of General Deterrence: Theory and Evidence, Criminology, 39, 404-430.

[26] Noam E., (1977), The Criminal Justice System: an Economic Model, w: Nagel (red.) Modeling the Criminal Justice System, Sage Publication Inc.

[27] Siemaszko A., Gruszczynska B., Marczewski M., (2009), Atlas przestepczosci w Polsce 4, Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, Oficyna Naukowa, Warszawa.

[28] Sztaudynger M., (2004), Ekonometryczna analiza przestepczosci w ujeciu terytorialnym, Wiadomosci Statystyczne, 12, 50-62.

[29] Sztaudynger J.J., Sztaudynger M., (2005), Ekonometryczne modele przestepczosci, rozdział 5 w: Sztaudynger J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

[30] Szymanowski T., (2010), Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Oficyna Wolters Kluwer Business.

[31] Tulder F.P., Van der Torre A., (1999), Modeling Crime and the Law Enforcement System, International Review of Law and Economics, 19, 471-486.

[32] Tulder F.P., Velthoven B.C.J., (2003), Econom(etr)ics of Crime and Litigation, Statistica Neerlandica, 57 (3), 321-346.

[33] Viren M., (2001), Modeling Crime and Punishment, Applied Economics, 33, 1869-1879.

[34] Welfe A., (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa 2003.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0