Kesra Nermend , Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The article presents the method for constructing synthetic vector measure which allows to determine the effect of indicators’ variability on the result of ranking. The measure is composed of an ordered pair of mean value increment and standard deviation increment. As a consequence, additional information that allows to determine how the rank of a given object might change may be gathered. An example of constructing synthetic vector measure for creating a ranking of Polish voivodships in terms of spatial uniformity based on data obtained from counties being parts of those voivodships is presented.

KEYWORDS

Vectoral synthetic measure, synthetic measure, taxonomy, vector calculus, arithmetic of increments, image processing, regional analysis, linear ordering methods

REFERENCES

[1] Bartosiewicz S., (1984), Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym, Prace naukowe AE, nr 262, Wrocław.

[2] Borawski M., (2012), Vector Space of Increments, Control and Cybernetics No. 1.

[3] Borys T., (1984), Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace naukowe AE, seria : monografi e i opracowania, nr 23, Wrocław.

[4] Institute for Economics & Peace, Global Peace Index Methodolo gy, Results and Findings, 2010, http://www.visionofhumanity.org/wpcontent/uploads/PDF/2010/2010%20GPI%20Re-sults%20Report.pdf.

[5] International Food Policy Research Institute, Global Hunger Index. The Challenge of Hunger: Focus on the Crisis of Children Undernutrition, 2010, http://www.ifpri.org/sites/default/fi les/publications/ghi10.pdf.

[6] Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologiczne go podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i struk turę wykwalifi kowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4.

[7] Kolenda M., (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfi kacja, porządkowa nie i analiza obiektów wielocechowych. Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

[8] Kukuła, K., (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa, PWN.

[9] Łuniewska M., Tarczyński W., (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa, PWN 2006.

[10] Młodak A., (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. War szawa, Difin.

[11] Nermend K., Borawski M., (2006), Using Average-Variance Number System in Calculation of a Synthetic Development Measure, Polish Journal of Environmetal Studies, 15 (4C), 127–130.

[12] Nermend K., (2006a), A Synthetic Measure of Sea Environment Pollution, Polish Journal of Environmetal Studies, 15 (4b), 127–129.

[13] Nermend K., (2006b), Using Average-Variance Representation in Economic Analyses, Polish Journal of Environmetal Studies, 15 (4C), 123–126.

[14] Nermend K., (2007), Taxonomic Vector Measure of Region Development (TWMRR), Polish Journal of Environmental Studies, 16 (4A), 195–198.

[15] Nermend K., (2008a), Employing Similarity Measures to Examine the Development of Technical Infrastructure in Polish Counties, Folia Oeconomica Stetinensia, 15 (7), 87–97.

[16] Nermend K., (2008b), Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego, Przegląd Statystyczny, 55 (3), 10–21.

[17] Nermend K., (2008c), Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

[18] Nermend K., (2009), Vector Calculus in Regional Development Analysis, Series: Contributions to Economics, Springer.

[19] Sobczyk M., (1983), Analiza porównawcza produkcji rolniczej w województwie lubelskim, Wiadomości Statystyczne, 2.

[20] Social Watch, Social Watch Annual Report 2010: Time for a new deal after the fall, Montevideo, 2010, http://www.socialwatch.org/sites/default/fi les/Social-Watch-Report-2010.pdf.

[21] United Nations Development Programme, Human Develop ment Report, New York, Oxford University Press, 2010, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/

[22] World Bank, Making a difference for entrepreneurs, 2010,

[23] http://www.doingbusiness.org/reports/doing-business/doing-business-2011.

[24] World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2010–2011,

[25] http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0