Dariusz Siudak
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The paper presents and attempt to divide enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange basing on taxonomy with regard to a level of value migration development according to three stages of the value migration model. There was proposed the algorithm of enterprises classification to the distinct stages of value migration employing a synthetic variable elaborated on the basis of linear ordering. The divisions of the population under the study were evaluated with respect to the quality of classification using the measure of within and between groups dissimilarity, furthermore, they were tested for the equality of means using the analysis of variance F- test.

KEYWORDS

value migration, classification of units based on taxonomy, synthetic variable, linear ordering

REFERENCES

[1] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.

[2] Herman A., Szablewski A., (1999), Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa, w: Herman A., Szablewski A. (red.), Zarządzanie wartością firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 13–56.

[3] Jajuga K., (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.

[4] Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., (2007), Statystyka, Difin, Warszawa.

[5] Kukuła K., (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

[6] Malina A., (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

[7] Mills R., (2005), Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.

[8] Młodak A., (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.

[9] Nowak E., (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.

[10] Panek T., (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

[11] Pociecha W., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.

[12] Siudak D., (2007), Wskaźniki zarządzania przez wartość banku komercyjnego. Aspekty teoretyczno-metodyczne, Kwartalnik e-finanse nr 1/2007, Rzeszów, www.e-finanse.com.

[13] Siudak M., (1998), Ocena zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w: J. Lewandowski (red.) materiały konferencyjne, T.II., V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi, Politechnika Łódzka, Łódź, 515–525.

[14] Siudak M., (2001), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

[15] Slywotzky A. J., (1996), Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0