Agnieszka Sompolska-Rzechuła
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The paper presents the role of the chosen positional measures at different stages of linear ordering. The work shows the application of this positional measures, such as: position coefficient of variation, based on median absolute deviation and Weber’s median as the multidimensional generalization of median. The positional measures are used in the situation when in the diagnostic variables are asymmetric or in the diagnostic set has atypical values. The positional measures can be used at the every stages of linear ordering. Using a method based on the Weber’s median helps to eliminate the distorting effect of outliers, the set of diagnostic features was treated as a whole. The conducted empirical analysis concerned the assessment of quality of life of inhabitants in voivodeships of Poland, on the basis of the information contained in the Social Diagnosis 2011.

KEYWORDS

positional measures, linear ordering of objects, quality of life

REFERENCES

[1] Borys T., (1978), Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, 25 (2), 227–239.

[2] Borys T. (red.), (2008), Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.

[3] Gatnar E., Walesiak M. (red.), (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

[4] Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifi kowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15 (4), Warszawa, 307–327.

[5] Hellwig Z., (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, w: Welfe W. (red.) Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa, 46–68.

[6] Lira J., Wagner W., Wysocki F., (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, w: Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 87–99.

[7] Sompolska-Rzechuła A., (2012a), Porównanie klasycznej i pozycyjnej taksonomicznej analizy zróżnicowania jakości życia w województwie zachodniopomorskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 242, Taksonomia 19, Wrocław, 523–532

[8] Sompolska-Rzechuła A., (2012b), Wpływ metody doboru cech na efektywność klasyfikacji na przykładzie analizy jakości życia w świetle zrównoważonego rozwoju, w: Borkowski B. (red.), Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XIII/3, SGGW, Warszawa, 180–191

[9] Młodak A., (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.

[10] Młodak A., (2009), Historia problemu Webera, Matematyka Stosowana, 10/51.

[11] Młodak A., (2010), Imputacja danych w spisach powszechnych, Wiadomości Statystyczne, 8, Warszawa.

[12] Ostasiewicz W. (red.), (2002), Metodologia pomiaru jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wrocław.

[13] Ostasiewicz W. (red.), (2004), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

[14] Panek T., (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

[15] Walesiak M., (1990), Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru, Przegląd Statystyczny, 37 (1–2), 37–46.

[16] Walesiak M., (1993), Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, 40 (1), 95–102.

[17] www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf, 5.11.2013.

[18] Wysocki F., (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0