Agata Żółtaszek
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

Healthcare system is a key sector of every economy, as it is of direct medical and socioeconomic interest to citizens. Simultaneously it is one of the most diverse sectors across countries, especially concerning its financing and effectiveness.
The aim of this paper is to analyze the technical effectiveness and indirectly the competiveness of healthcare systems in European Union states. The research has been performed by utilizing an optimization method DEA (Data Envelopment Analysis). It enables the validation of the relative effectiveness of countries based on inputs and outputs of healthcare systems, as well as distinguishing the causes of possible uncompetitiveness.

KEYWORDS

healthcare system, technical effectiveness, European Union, DEA, Data Envelopment Analysis

REFERENCES

Bendell T., Boulter L., (2000), BENCHMARKING. Jak uzyskać przewagę nad konkurencją, Kraków.

Bramham J., (2004), Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków.

Charnes A., Cooper W., Rhodes A., (1978), Measuring the Effi ciency of Decision Making Units, European Journal of Operations Research, 2 (6), 429–444.

Euro Health Consumer Index, Health Consumer Powerhouse, (2013), http://www.healthpowerhouse.com/index.php?Itemid=55 (3.02.2014).

Eurostat Statistics by Theme http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database(11.04.2013 r.).

Farrell M. J., (1957), Measurement of Productive Effi ciency, Journal of Royal Statistical Society, 120, 253–281.

Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,10324.html (13.04.2013r.).

Golany B., Roll Y., (1989), An Application Procedure for DEA, OMEGA Heft Vol. 17.

Golinowska S., (2012), Zarys systemu ochrony zdrowia w Polsce, Wydawnictwo WHO.

Gospodarowicz M., (2000), Procedury analizy i oceny banków, Materiały i studia NBP zeszyt nr 103, Narodowy Bank Polski Departament Analiz i Badań, Warszawa.

Gospodarowicz A., (2002), Analiza i ocean banków oraz ich oddziałów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.

Guzik B., (2009), Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non profi t, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE2/4Guzik.pdf (3.02.2014).

Health Care Systems in Transition. Greece, (1996), (http://www.who.it/document/e72454.pdf (12.05.2010 r.).

Ministry of Health, Welfare and Sport, (http://www.minvws.nl/en/themes/health-insurance-system/) (2.03.2010 r.).

NIK zbada, jak działa w Polsce nocna opieka medyczna, (http://prawo.rp.pl/artykul/987375.html) (13.04.2013 r.).

Nojszewska E., (2011), System ochrony zdrowia w Polsce, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa.

OECD Data by Theme, (http://stats.oecd.org/) (11.04.2013 r.).

Oxford English Dictionary, 1994.

Pediatrzy nie mają siły, by pracować w nocy, (http://www.mp.pl/kurier/index.php?aid=83530&_tc=327020FD4E46DB46D0D16AC44DFA7D50) (13.04.2013 r.).

RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II, wersja trzecia, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 29 sierpnia 2008 r.

Schefczyk M., (1996), Data Envelopment Analysis. DBW, nr 56.

Statistical Offi ce of the Slovak Republic, (http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=359) (10.04.2013 r.).

Suchecka J., (1998), Ekonometria ochrony zdrowia, Wydawnictwo Absolwent, Łódź.

Suchecka J., Żółtaszek A., (2011), Zastosowanie panelowego modelu przesunięć udziałów Berzega w analizie wydatków na ochronę zdrowia, w: Rycia K., Skrzypczak Z., (red.), Ochrona zdrowia na świecie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Węgrzyn A., (2000), Benchmarking: nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Kluczbork–Wrocław.

Wynand van de Ven P. M. M., Schut F. T., (2008), Universal Mandatory Health Insurance In The Netherlands: A Model For The United States?, Health Affairs 2008, 27 (3), May/June.

Żółtaszek A., (2008), Benchmarking i metoda DEA jako narzędzia wspomagające sprawne działanie miasta, w: Przygodzki Z., Sokołowicz M. E., (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.

Żółtaszek A., Jewczak M., (2011), Spatial and Dynamic Analysis of Health Care Expenditures in OECD Countries, w: Suchecki, B. (red.), Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis, Folia Oeconomica, 252, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0