Michał Pietrzak
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The subject of the article concerns the question of the use of a taxonomic measure of development (TMD) in spatial economic analyses under the conditions of spatial dependence. Positive spatial dependence is observed for the majority of economic phenomena. This forces the inclusion of this dependence in the construction of the measure, thus providing a spatial taxonomic measure of development (sTMD). Therefore, the aim of this article is to develop a proposal for the construction of a spatial taxonomic measure of development. Spatial dependence will be taken into account in the design of the meter by using the potential strength of the interaction between the regions. As a result, a spatial taxonomic measure of development will allow the trend in the analyzed phenomena to be determined. The construction of the spatial taxonomic measure of development proposed in the article was applied in the study of the spatial economic development level of Polish subregions in 2011. The analysis allowed us to assess the economic situation in Poland and to identify trends in the economic development of subregions.

KEYWORDS

numeric taxonomy, taxonomic measure of development, spatial econometrics, spatial dependence

REFERENCES

Antczak E., (2013), Przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju, Wiadomości Statystyczne, 7, 37–53.

Bartosiewicz S., (1976), Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 84, 5–7.

Bartosiewicz S., (1984), Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym, Prace naukowe AE we Wrocławiu, 262, 5–8.

Borys T., (1984); Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace naukowe AE we Wrocławiu, 284, seria: monografie i opracowania, 23, Wrocław.

Chomątowski S., Sokołowski A., (1978); Taksonomia struktur, Przegląd Statystyczny, 25 (2), 217–226.

Cieślak M., (1974), Taksonomiczna procedura prognozowania rozwoju gospodarczego i określenia potrzeb na kadry kwalifikowane, Przegląd Statystyczny, 21 (1), 29–39.

Grabiński T., (1984); Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Krakowie, seria specjalna: monografie, 61, Kraków.

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.

Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15 (4), 307–327.

Hellwig Z., Ostasiewicz S., Siedlecka U., Siedlecki J., (1994), Studia nad rozwojem gospodarczym Polski, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa (materiał powielony).

Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J., (1995), Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski (analizy taksonometryczne), Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa (materiał powielony).

Jajuga K., (1984), Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji, Przegląd Statystyczny, 31 (3–4), 237–250.

Jenks G. F., (1967), The Data Model Concept in Statistical Mapping, International Yearbook of Cartography, 7, 186–190.

LeSage J., Pace R. K., (2009), Introduction to Spatial Econometrics, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.

Lira J., Wagner W., Wysocki F., (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, w: Paradysz J., (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 87–99.

Łuczak A., Wysocki F., (2013), Zastosowanie mediany przestrzennej Webera i metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym do konstrukcji syntetycznego miernika rozwoju, w: Jajuga K., Walesiak M., (red.), Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, PN UE we Wrocławiu, 61–73.

Malina A., (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Nowak E., (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-ekonomicznych, PWE, Warszawa.

Pietrzak M. B., (2010a), Dwuetapowa procedura budowy przestrzennej macierzy wag z uwzględnieniem odległości ekonomicznej, Oeconomia Copernicana, 1, 65–78.

Pietrzak M. B., (2010b), Wykorzystanie odległości ekonomicznej w przestrzennej analizie stopy bezrobocia dla Polski, Oeconomia Copernicana, 1, 79–98.

Pietrzak M. B., (2012), Wykorzystanie odległości ekonomicznej w przestrzennych analizach procesów ekonomicznych, w: Pawełek B., (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, 96–106.

Pietrzak M. B., (2013), Interpretation of Structural Parameters for Models with Spatial Autoregression, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 8 (2), 129–155.

Pluta W., (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa. 198 Michał Pietrzak

Pociecha J., (1986); Statystyczne metody segmentacji rynku, Wydawnictwo AE w Krakowie, seria specjalna: monografie, 71, Kraków.

Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.

Strahl D., (red.), (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

Strahl D., (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny, 25 (4), 205–215.

Strahl D., (1987), Dyskryminacja struktur, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 360, 111–123.

Suchecka J., (red.), (2014), Statystyka przestrzenna. Metody analizy struktur przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Suchecki B., (red.), (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Suchecki B., (red.), (2012), Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Walesiak M., (1990), Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru, Przegląd Statystyczny, 37 (1–2), 37–46.

Walesiak M., Gatnar E., (red.), (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa.

Zeliaś A., (red.), (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.

Zeliaś A., (red.), (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0