Marcin Salamaga
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The paper presents the dynamic relationship between foreign direct investment (FDI) in Poland and the values of revealed comparative advantage indexes of goods with different share of the production factors. For this purpose, the vector error correction model (VECM) was used. To investigate the feedback between the variables there are analyzed the results of the impulse response functions and forecast error variance decomposition.
The results provide a benchmark for the verification of the theory of dynamic comparative advantages (Ozawa, 1992), which is an important cell in a long-term relationship between FDI and competitiveness of the economy. One of the main conclusions of the article is to determine the simultaneous occurrence of symptoms typical for the different phases of economic development in the Ozawa model. For the calculations were used data from the Central Statistical Office covering the period from the first quarter of 2002 to the fourth quarter of 2012.

KEYWORDS

foreign direct investment, revealed comparative advantage index, VAR model, VECM model

REFERENCES

Akamatsu K., (1935), Wagakuni Yomo Kogyohin no Boeki Suisei (Trend of Japan’s Trade in Woollen Manufactures), Shogyo Keizai Ronso, 13, 129–212.

Anuruddika S. M., Senevirathne G., (2010), Paradigm of Industry Life Cycle and Industry Life Cycle Shift Contrast to Flying Geese Model: with Special Reference to Sri Lankan Ready Made Garment Industry, ICBI, University of Kelaniya, 1–27.

Charemza W. W., Deadman D. F., (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.

Cutler H., Ozawa T., (2007), The Dynamics of the „Mature” Product Cycle and Market Recycling, Flying-Geese Style: An Empirical Examination and Policy Implications, Contemporary Economic Policy, 25 (1), 67–78.

Damijan J. P., Rojec M., (2004), Foreign Direct Investment and the Catching-up Process in New EU Member States: Is There a Flying Geese Pattern?, Applied Economics Quarterly, 53, 91–118.

Harding T., Javorcik B. S., (2012), Foreign Direct Investment and Export Upgrading, The Review of Economics and Statistics, 94, 964–980.

Johansen S., (1991), Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, Econometrica, 59, 1551–1581.

Johansen S., (1992), Determination of Cointegration Rank in the Presence of a Linear Trend, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54, 383–397.

Johansen S., (1995), Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford.

Koyama Y., (2011), Flying Geese Pattern and the Western Balkans, w: Conference Proceedings, The Ninth International Conference: „Challenges of Europe: Growth and Competitiveness – Reversing the Trends”, Faculty of Economics, University of Split, 439–454.

Kusideł E., (2000), Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, w: Suchecki B., (red.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, t. 3, ABSOLWENT, Łódź.

Lütkepohl H., (2007), New Introduction to Multiple Time Series Analysis, corr. 2nd print, Springer, Berlin,

Majsterek M., (1998), Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia infl acyjnego w gospodarce polskiej, Przegląd Statystyczny, 45 (1), 113–130.

Misala J., (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.

Misala J., Pluciński E. M., (2000), Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa.

Nytko M., (2007), Rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Indiach w latach 1991–2005, Rozprawa doktorska, Wydział Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Osińska M., (red.), Kośko M., Stempińska J., (2007), Ekonometria współczesna, wyd. Dom Organizatora, Toruń.

Ozawa T., (1992), Foreign Direct Investment and Economic Development, Transnational Corporation, 1 (1), 27–54.

Papież M., Śmiech S., (2012), Wykorzystanie modelu SVECM do badania zależności pomiędzy cenami surowców a cenami stali na rynku europejskim w latach 2003–2011, Przegląd Statystyczny, 59 (4), 504–524.

Salamaga M., (2013), Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Seria Specjalna: Monografi e nr 223, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Sims Ch. A., (1980), Macroeconomics and Reality, Econometrica, 48, 1–48.

Syczewska E. M., (1999), Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfi kacja, Monografi e i Opracowania, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Tarasiński L., (2009), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans handlowy i struktura przewag komparatywnych, w: Frejtag-Mika E. (red.), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, PWE, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0