Danuta Strahl , Marek Walesiak
ARTICLE

(Polish) PDF

REFERENCES

Grabiński T., (1988), Metody statystycznej analizy porównawczej, w: Zeliaś A., (red.), Metody statystyki międzynarodowej, PWE, Warszawa, 235–260.

Grabiński T., (1992), Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15 (4), 307–327.

Strahl D., Walesiak M., (1997), Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym, Przegląd Statystyczny, 44(1), 69–77.

Szanduła J., (2014), Uwagi do unitaryzacji zmiennych w referencyjnym systemie granicznym, Przegląd Statystyczny, 61 (2), 147–167.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0