Katarzyna Filipowicz , Rafał Wisła , Tomasz Tokarski
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

In this article, the authors have been constructing a bipolar economic growth model, whose main assumptions are: investment fl ows depend on the ratio of capital productivity in two types of economies – conventionally called the rich and the poor, and the share of foreign investments in the economy of its total investment is described by logit function and depends on the ratio of capital productivity in both types of economies. The main purpose of this paper, is the empirical verifi cation of the bipolar economic growth model and its assumptions, by analyzing the impact of domestic and foreign investments on the long-term economic growth balance. The bipolar economic growth model is based on the Solow’s neoclassical growth model and its subsequent extensions. The bipolar economic growth model enters into a broad current investigation of the causes of polarization processes of economic development. Numerical simulations allows an estimate of the long-term relationship between the rich and poor economies, in regard to the capital-labour ratio, labor effi ciency and capital productivity. The simulations also allow the calculation of the time horizon over which the poor economy would equal the rich economy in terms of the level of macroeconomic variables analyzed.

KEYWORDS

Bipolar Economic Growth Model, Gravity Economic Growth Model, Determinants of Investment Flows

REFERENCES

Acemoglu D., (2009), Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Aghion P., Howitt P. W., (2009), The Economics of Growth, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.

Cobb C. W., Douglas, P. H., (1928), A Theory of Production, American Economic Review, 18, 139–165.

Friedmann J., Weaver C., (1979), Territory and Function: the Evolution of Regional Planning, Edward Arnold, London.

Hirschmann, A. O., (1958), The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New Haven.

Kaldor N., (1970), The Case for Regional Policies, Scottish Journal of Political Economy, 17 (4), 337–348.

Kumor P., Pawlak W., Sztaudynger J. J. (2009), Growth and Inequality: Differences in Optimal Income Inequality between Sweden, the United States and Poland, w: Liberda Z. B., Grochowska A., (red.), Civilizational competences and regional development in Poland, Warsaw University Press, Warsaw, 204–219.

Lucas R. E., (1988), On the Mechanics of Economics Development, Journal of Monetary Economics, 22, 3–42.

Malaga K., (2013), Jednolita teoria wzrostu gospodarczego – stan obecny i nowe wyzwania, referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich PTE, Warszawa.

Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N., (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 107, 407–437.

Mroczek K., Tokarski T., (2013), Przestrzenne zróżnicowanie technicznego uzbrojenia pracy, wydajności pracy i łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce w latach 1995–2009, Studia Prawno-Ekonomiczne, tom LXXXVIII, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 333–357.

Mroczek K., Tokarski T., (2014), Efekt grawitacyjny a zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE, referat na IV Ogólnopolską Konferencję im. Prof. Z. Czerwińskiego pt. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, WIGE UEP, Poznań, 25 kwietnia 2014 roku.

Mroczek K., Tokarski T., (2015a), Dwubiegunowy model wzrostu gospodarczego z przepływami inwestycyjnymi, opracowanie przyjęte do druku przez Redakcję Studiów Prawno-Ekonomicznych.

Mroczek K., Tokarski T., (2015b), Wpływ efektu grawitacyjnego na zróżnicowania rozwoju ekonomicznego powiatów, opracowanie przyjęte do druku przez Redakcję Wiadomości Statystycznych.

Mroczek K., Tokarski T., Trojak M., (2014), Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw, Gospodarka Narodowa, 3, 5–34.

Myrdal G., (1957), Rich Lands and Poor, Harper and Brothers, New York.

Myrdal G., (1963), Economic Theory and Underdeveloped Regions, University Paperbacks, Methuen&Co. Ltd., London.

Nonneman W., Vanhoudt P., (1996), A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for the OECD Countries, Quarterly Journal of Economics, 111 (3), 944–953.

Ombach J., (1999), Wykłady z równań różniczkowych wspomagane komputerowo – Maple, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Pietrzak M. B., Łapińska J., (2014), Zastosowanie modelu grawitacji do identyfi kacji czynników determinujących przepływy handlowe w Unii Europejskiej, Przegląd Statystyczny, 61 (1), 65–77.

Prebisch R., (1950), The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, Economic Bulletin for Latin America, 7 (1), 1–12.

Solow R. M., (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70 (1), 65–94.

Solow R. M., (1957), Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics, 39 (3), 312–320.

Sztaudynger J. J., (2007), Społeczne problemy wzrostu gospodarczego – analiza ekonometryczna, w: Klimczak B., Lewicka-Strzałecka A., (red.) Etyka i ekonomia, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 133–164,

Tokarski T., (2006), Efekty skali, akumulacja kapitału i wzrost gospodarczy, Studia Prawno-Ekonomiczne, tom LXXIII, 103–135.

Tokarski T., (2007a), Efekty skali a akumulacja kapitału i wzrost zatrudnienia, Ekonomista, (5), 631–649

Tokarski T., (2007b), Efekty skali a wzrost gospodarczy, Gospodarka Narodowa, (1–2), 9–31.

Tokarski T., (2008), Efekty skali a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Tokarski T., (2009), Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Tokarski T., (2011), Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Żółtowska E., (1997), Funkcja produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0