Karol Kukuła , Lidia Luty
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

In this paper there was analyzed the issue of the selection of linear ordering method based on synthetic variable. The research of the status of waste management in Polish voivodeships in 2012 showed that selection procedures for the construction of synthetic variable affects the ranking of the objects under investigation. In the paper authors proposed a method supporting decision to select linear ordering procedure based on between ranking linear comparison measure (Kukuła, 1989). The choice of ordering methods with the use of the proposed procedure, of course, depends largely on the output of the set of ordering procedures. The test results indicate that there is no universal method.

KEYWORDS

linear ordering, synthetic variable, ranking of objects

REFERENCES

Bartosiewicz S., (1976), Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu, 84, 5–7.

Bąk I., Szczecińska B., (2014), Analiza atrakcyjności turystycznej miast wojewódzkich, Wiadomości Statystyczne, (12), 80–95.

Borys T., (1978), Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, (2), 227–239.

Grabiński T., (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 61, Kraków.

Grabiński T., (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 61, Kraków.

Grabiński T., (1992), Metody aksonometrii, Wydawnictwo AE, Kraków

Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, (4), 307–327.

Hwang C. L., Yoon K., (1981), Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer Verlag.

Kukuła K., (1989), Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 89, Kraków.

Kukuła K., (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

Kukuła K., (2014), Regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce a gospodarka odpadami, w: Piekutowska A., Rolnik-Sadowska E., (red.), Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym, Przedsiębiorczość i Zarządzania, Wydawnictwo SAN, t. XV, 8, część I, 183–198.

Lira J., Wagner W., Wysocki F., (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, w: Paradysz J. (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, AE w Poznaniu, 87–99.

Młodak A., (2006), Analiza Taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.

Młodak A., (2010), Imputacja danych w spisach powszechnych, Wiadomości Statystyczne, (8), 7–23.

Nowak E., (1977), Syntetyczne mierniki plonów w krajach europejskich, Wiadomości Statystyczne, (10), 19–22.

Pawełek B., (2008), Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe UEK, Seria specjalna: Monografie, 187, Kraków.

Panek T., (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Perkal J., (1953), O wskaźnikach antropologicznych, Przegląd Antropologiczny, 19, Polskie Towarzystwo Antropologiczne i Polskie Zakłady Antropologii, Poznań, 209–219.

Pluta W., (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa.

Strahl D., (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny, (2), 205–215.

Walesiak M., (2014), Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej, Przegląd Statystyczny, (4), 363–372.

Wesołowski W. J., (1975), Programowanie nowej techniki, PWN, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0