Małgorzata Stec
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The paper contains the statistical analysis of EU countries in terms of the implementation of the Europe 2020 Strategy. Basis for evaluation are the main indicators proposed by Eurostat to monitor the progress of the EU countries in implementing this concept development. The method used in this work is the Z. Hellwig and zeroed unitarisation method. The study covered the period 2009–2013. The study shows that EU countries have different levels of implementation of the Europe 2020 Strategy, which is reflected in their classification into groups with different levels.

KEYWORDS

Europa 2020, main indicators of Europe 2020 strategy, Z. Hellwig method, zeroed unitarisation method

REFERENCES

Domańska W., (2010), Strategia rozwoju Europy do 2020, Wiadomości Statystyczne, 591, (8), 1–7.

Dziembała M., (2011), Modernizacja i spójność społeczno-ekonomiczna UE w świetle strategii Europa 2020, w: Woźniak M. G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wyd. UR, Rzeszów, Z. 18, 137–149.

Euzéby Ch., (2012), Der Sozialschutz im Dienst einer Dauerhaften Integration: Ein Muss für Europa Angesichts der Krise, Internationale Revue für Soziale Sicherheit, 65 (4), 81–103.

Fontaine N., (2000), Lisbon European Council 23 and 24 march 2000. Presidency conclusions. http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm, (dostęp 15.12.2014).

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.

Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4, 323–327.

Kok W., (red.), (2004), Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth and Employment, European Communities, Luxembourg. http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp6evidencebase/evaluation_studies_and_reports/evaluation_studies_and_reports_2004/the_lisbon_strategy_for_growth_and_employment__report_from_the_high_level_group.pdf. (dostęp 20.01.2015).

Kukuła A. J., (2014), Kierunki rozwoju Unii Europejskiej w Strategii „Europa 2020”, w: Puślecki Z. W. (red.), Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Kukuła K., (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

Marlier E., Natali D., (red.), (2010), Europe 2020: Towards a More Social UE?, Peter Lang.

Nowak E., (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.

Renda A., (2014), The Review of the Europe 2020 Strategy: From Austerity to Prosperity?, CEPS. Thinking Ahead for Europe, 322 (27), 1–13.

Schäfer H., Schmidt J., Klodt H., Bosch G., Schneider H., (2012), Ein Arbeitsmarktprogramm für Europa, Wirtschaftsdienst, 92 (6), 363–377.

Schwab K., Brende B., (2012), The Europe 2020 Competitiveness Report: Building a More Competitive Europe, World Economic Forum, Geneva. http://www.weforum.org/reports/europe-2020-competitiveness-report-building-more-competitive-europe, (dostęp 22.01.2015).

Sixt E., (2014), Crowdfunding in der Europäischen Union, in: Schwarmökonomie und Crowdfunding. Webbasierte Finanzierungssysteme im Rahmen realwirtschaftlicher Bedingungen, Springer, 215–228.

Stec M., Filip P., Grzebyk M., Pierścieniak A., (2014), Socio-Economic Development in the EU Member States-Concept and Classification, Engineering Economics, 25 (5), 504–512.

Sulmicka M., (2010), Priorytety i cele rozwojowe Unii Europejskiej do roku 2020 w kontekście aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK__1010/Documents/Ekspertyza,pdf, (dostęp 22.01.2015).

Supiot A., (2010), A Legal Perspective on the Economic Crisis of 2008, International Labour Review, 149 (2), 151–162.

Thumann J. R., (2012), Warum braucht Europa flexible Beschäftigungsverhältnisse?, w: Dinges A., Franken H., Breucker G., Calasan V., Speidel Ch., (red.), Zukunft Zeitarbeit Perspektiven für Wirtschaft und Gesellschaft, Springer, 173–186.

Walesiak M., (1993), Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, R. XL, (1), 95–101.

Walesiak M., (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0