Marcin Salamaga
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The purpose of this article is to identify and to rank the main factors determining the choice of Polish foreign direct investment (FDI). The research includes the cost factors, market factors, efficiency factors, law factors, social-political factors, which may be important in the search for the beneficiaries of FDI. In the analysis was used data from a survey conducted among companies investing in FDI or planning this form of investing. In the research there are used PCA analysis, Ward’s method, k-means method, discriminant analysis. The result is the creation of companies profiles which have similar investment policy in terms of priorities of the choice of investment destination. The study showed that for polish enterprises choosing a destination of FDI the most important were the cost factors and market factors, and the largest companies segment included enterprises, for which the main motivation of the FDI export was tax optimization.

KEYWORDS

FDI, survey, PCA, cluster analysis, discriminant analysis

REFERENCES

Bellak Ch., Leibrecht M., Stehrer R., (2008), Policies to Attract Foreign Direct Investment: An Industry-Level Analysis, FIW Report, 19.

Blashfield R. K., (1976), Mixture Model Tests of Cluster Analysis: Accuracy of Four Agglomerative Hierarchical Methods, Psychological Bulletin, 83 (3), 377–388.

Busse M., Hefeker C., (2007), Political Risk, Institutions and Foreign Direct Investment, European Journal of Political Economy, 23 (2), 397–416.

Czaplewski L., Wiśniewska E., (2007), Zamierzenia i motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie przedsiębiorstwa, w: Karaszewski W., (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 229–244.

Dalenius T., Gurney M., (1951), The Problem of Optimum Stratification, Skandinavisk Aktuaritidskrift, 34, 133–148.

Degens P. O., Federkiel H., (1978), A Monte Carlo Study on a Agglomerative Large Sample Clustering, Compstat 3, Physica Verlag, Vienna.

Demekas D. G., Horváth B., Ribakova E., Wu Y., (2007), Foreign Direct Investment in European Transition Economies – The Role of Policies, Journal of Comparative Economics, 35 (2), 369–386.

Dobosz M., (2004), Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.

Dunning J. H., (1981a), Explaining the International Direct Investment. Position of Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach, Weltwirtschaftliches Archiv, 117 (1), 30–64.

Dunning J. H., (1981b), International Production and the Multinational Enterprise, G. Allen and Unwin, London.

Dunning J. H., (1988), The Eclectic Paradigm of International Production: a Restatement and Some Possible Extentions, Journal of International Business Studies, 19 (13), 1–31.

Dunning J. H., (2004), Determinants of Foreign Direct Investment: Globalization-Induced Changes and the Role of Policies, w: Tungodden B., Stern N., Kolstad I., (red.), Toward Pro-Poor Policies. Aid, Institutions and Globalization, World Bank, Washington.

Ferguson A. G, Takane Y., (1989), Statistical Analysis in Psychology and Education, Front Cover, McGraw-Hill.

Fry M., (1993), Foreign Direct Investment in a Macroeconomic Framework: Finance Efficiency, Incentives and Distortions, Working Paper WPS, 1141.

Gelder M., (1986), Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Monografie i opracowania, SGPiS, nr 193, SGPiS, Warszawa.

Gniadek J., Kępka J., Kotyński J., Pałys L., Rozmuszcz K., Wasylewska K., (2009), Polskie inwestycje za granicą, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 87.

Goodman L. A., Kruskal W. H., (1972), Measures of Association for Cross Classifications, IV: Simplification of Asymptotic Variances, Journal of the American Statistical Association, 67 (338), 415–421.

Hair J. F., Anderson R. E., Tatham R. L., Black W. C., (1998), Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall, Endglewood Cliffs.

Hartigan J. A., (1975), Clustering Algorithms, John Wiley & Sons, Inc, New York, USA.

Jamroży M., (2015), Motywy podatkowe bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców, w: Ostaszewski J., (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 597–616.

Johnson R. A., Wichern D. W., (1992), Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th edition, Prentice Hall.

Jolliffe I. T., (2002), Principal Component Analysis, Series: Springer Series in Statistics, 2nd ed., Springer.

Klecka W. R., (1980), Discriminant Analysis, Sage Publications, Beverly Hills, CA.

Jun K. W., Singh H., (1996), The Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries, Transnational Corporations, 5 (2), 67–105.

Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., (2007), Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Gospodarka Narodowa, SGH w Warszawie, 9, 31–53.

Kirkpatrick C., Parker D., Zhang Y., (2006), Foreign Direct Investment in Infrastructure in Developing Countries: Does Regulation Make a Difference, Transnational Corporations, 15 (1), 143–171.

Kline P., (1994), An Easy Guide to Factor Analysis, Routledge, London.

Kojima K., (1978), Direct Foreign Investment. A Japanese Model of Multinational Business Operations, Croom Helm, London.

Kuiper F. K., Fisher L., (1975), A Monte Carlo Comparison of Six Clustering Procedures, Biometrics, 31 (3), 777–783.

Mika A., (2010), Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą – stan obecny, perspektywy, rekomendacje, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH w Warszawie, 97, 111–130.

Mottaleb K., (2007), Determinants of Foreign Direct Investment and Its Impact on Economic Growth in Developing Countries, MPRA Paper No. 9457.

Olszanowska K., (2007), Motywy zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorstw, w: Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 213–227.

Ozawa T., (1992), Foreign Direct Investment and Economic Development, Transnational Corporation, 1 (1), 27–54.

Ozawa T., Lukas R., (1993), On the Determinants of Direct Foreign Investment: Evidence from East and Southeast Asia, World Development, 21 (3), 391–406.

Oziewicz E., (1998), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Południowo-Wschodnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Pages J., (2014). Multiple Factor Analysis by Example Using R. Chapman & Hall/CRC The R Series London.

Pilarska Cz., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Przybylska K., (2001), Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 144, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

Rymarczyk J., (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Rymarczyk J., (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Salamaga M., (2013), Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 223, Wydawnictwo UEK, Kraków.

Schmidt M. J., Hollensen S., (2006), Marketing Research. An International Approach, Prentice Hall, Harlow.

Siemiątkowski P., (2011), Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, w: Czech-Rogosz J., Pietrucha J., Żelazny R., (red.), Wybrane aspekty przemian strukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 227–236.

Sokołowski A., (1992), Empiryczne testy istotności w taksonomii, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie, nr 108, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Ward J. H., (1963), Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, Journal of the American Statistical Association, 58 (301), 236–244.

Wawrzyniak D., (2010), Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Gospodarka Narodowa, 4, 89–111.

Wedel M., Kamakura W. A., (2000), Marekt Segmentation. Conceptual and Methodological Foundations, New York, Springer.

Witkowska J., (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0