Beata Bal-Domańska
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The activities related to the implementation of development policy create the demand for a wide range of statistical indicators supporting the description of the spheres of life, which can be used by the decision makers at various levels while performing diverse operations. Sustainable development, representing the process aimed at achieving the desirable life quality, requires adequate tools allowing for the assessment of our current place along the path of sustainable development.
The article presents the general concept of a statistical database construction covering indicators for the purposes of sustainable development monitoring, of universal nature or targeted at the specific strategic documents. The concept was developed based on the author’s own experiences as well as the output of statistical institutions and the subject literature.

KEYWORDS

statistical database, indicators, sustainable development monitoring

REFERENCES

Adamowicz M., Smarzewska A., (2009), Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 01(50), 251–269.

Bal-Domańska B., Bieńkowska A., (2014), Zrównoważony rozwój w pracach Eurostatu i GUS, Śląski Przegląd Statystyczny, 12 (18), Wydawnictwo UE, Wrocław, 225–236.

Bal-Domańska B., Wilk J., (2011), Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw – wielowymiarowa analiza porównawcza, Przegląd Statystyczny, 58 (3-4), 300–322.

Bartniczak B., (2012), Moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju w Banku Danych Lokalnych, Wiadomości Statystyczne, 9, GUS, Warszawa, 24–33.

Borys T., (2003), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce – 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 258–273.

Borys T., (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowiska, Warszawa–Białystok.

Borys T., (2011), Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 6 (2), 75–81.

Borys T., Fiedor B., (2008), Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju – przyczynek do dyskusji, w: Plich M., (red.), Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, GUS Departament Rachunków Narodowych – Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 115–131.

European Commision, (2011), Innovation Union Competitiveness Report. 2011 edition, Directorate-General for Research and Innovation, EUR 24211.

Eurostat (2004), EU Member State Experiences With Sustainable Development Indicators, European Commission, Eurostat.

Eurostat (2011), EU SDS Monitoring Report 2011 Executive Summary, Eurostat Statistical Book.

Eurostat (2013), Sustainable Development Strategy (EU SDS) – 2013 Monitoring Report, European Commission, Eurostat Statistical Book (http://ec.europa.eu/environment/eussd/).

Eurostat (2014a), Towards a Harmonised Methodology for Statistical Indicators, Manuals and Guidelines, Eurostat.

Eurostat (2014b), Getting Messages Across Using Indicators. A Handbook based on Experiences from Assessing Sustainable Development Indicators, Manuals and Guidelines, Eurostat.

Fiedor B., Kociszewski K., (red.), (2010), Ekonomia rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.

Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4, 307–327.

Janikowski R., (2010), Wymiary zrównoważonego rozwoju, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Wrocław–Poznań.

Kusterka M., (2005), Struktury przyczynowo-skutkowe jako podstawa opracowania systemów wskaźników zrównoważonego rozwoju, PN UE, 1075 we Wrocławiu, Gospodarka a środowisko, 3, Wrocław, 92–99.

Malik K., (2004), Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Wyd. Instytut Śląski, Opole.

Malik K., (2011), Ewaluacja polityki rozwoju regionu – metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego, PAN KPZK, Warszawa.

Mazur-Wierzbicka E., (2006), Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej a początku XXI wieku, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 8, Rzeszów.

Measuring Sustainability and Decoupling. A survey of Methodology and Practice (2006), Nordic Council of Ministers, TemaNord 2006, 580, Copenhagen.

Młodak A., (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.

OECD (2002), Indicators to Measure Decoupling of Environmental Pressure from Economic Growth, SG/SD (2002), 1FINAL, OECD.

OECD (2011), Towards Green Growth, OECD, Paris.

Ostasiewicz W., (1999), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

Ostasiewicz W., (2002), Metodologia pomiaru jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

Ostasiewicz W., (2003), Pomiar Statystyczny, Wydydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

Prochowicz R., Śleszyński J., (2008), Wskaźniki trwałego dobrobytu dla Polski w okresie 1990–2004, w: Plich M., (red.), Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, GUS Departament Rachunków Narodowych – Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 132–149.

Ptak M., (2003), Wykorzystanie gospodarczych wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny jakości życia w regionie, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Wyd. AE we Wrocławiu, Jelenia Góra, 214–225.

Strahl D., (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław. Urząd Statystyczny w Katowicach, (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.

Walesiak M., (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

World Commission on Environment and Development, (1987), Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford.

Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2002), Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0