Karol Kukuła , Lidia Luty
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

In this paper once again the issue of selecting the method of linear ordering was analyzed as a response to proposed procedure presented in Kisielińska’s paper (2016). It was shown in two examples that the ranking depends on the method used, and the differences are significant. Underlined the need to apply several methods before the construction of the final ranking and eliminating the “outliers” rankings. The article proposes a procedure for their elimination. It is based on the arithmetic mean and deviation of average measures of rankings’ similarity obtained with the use of several linear ordering methods. The research shows that when choosing a linear ordering methods calculations should be carried out using several procedures and make a selection using the already existing solutions in the literature or verify with the experts of analyzed subject.

KEYWORDS

characteristics’ normalizing, selection of method, linear ordering, ranking

REFERENCES

Bartosiewicz S., (1976), Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Zeszyty Naukowe AE, 84, Wrocław, 5–7.

Borys T., (1978), Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, 25 (2), 227–239.

Grabiński T., (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna, Monografie, 61, Kraków.

Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15 (4), 307–327.

Hwang C. L., Yoon K., (1981), Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer Verlag.

Kisielińska J., (2016), Ranking państw UE ze względu na potencjalne zaspokojenie zapotrzebowania na produkty rolne z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego, Problemy rolnictwa światowego, 16 (3), Warszawa, 142–152.

Kukuła K., (1989), Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna, Monografie, 89, Kraków.

Kukuła K., (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

Kukuła K., Luty L., (2015a), Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego, Przegląd Statystyczny, 62 (2), 219–231.

Kukuła K., Luty L., (2015b), Ranking państw UE ze względu na wybrane wskaźniki charakteryzujące rolnictwo ekologiczne, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Tom XVI, 3, Warszawa, 225–236.

Lira J., Wagner W., Wysocki F., (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, w: Paradysz J., (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, AE, Poznań, 87–99.

Młodak A., (2006), Analiza Taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.

Nowak E., (1977), Syntetyczne mierniki plonów w krajach europejskich, Wiadomości Statystyczne, 10, 19–22.

Pawełek B., (2008), Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe UE, Seria specjalna, Monografie, 187, Kraków.

Panek T., (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Pluta W., (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa.

Strahl D., (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny, 25 (2), 205–215.

Walesiak M., (2014), Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej, Przegląd Statystyczny, 61 (4), 363–372.

Wesołowski W. J., (1975), Programowanie nowej techniki, PWN, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0