Iwona Müller-Frączek
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The aim of the study was to propose a new method for construction of synthetic variable. We analyzed distance between object and pattern (antipattern) in relation to sum of all distances between the pattern (antipattern) and other objects. This allowed us to characterize position of a region among others. The described measure is limited. Diagnostic variables do not require normalization or conversion to stimulants. Its main advantage is comparability of analyzes carried out for various years. The proposed method was illustrated by an empirical example. The values of measurement were compared with those obtained by Hellwig’s method. They were similar but not identical. Then two methods were compared in terms of correctness. None of them had a significant advantage.

KEYWORDS

synthetic variable, measure of development

REFERENCES

Bartosiewicz S., (1976), Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 84, 5–7.

Cieślak M., (1974), Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określenia zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, Przegląd Statystyczny, 21 (1), 29–39.

Dittmann P., Pisz Z., (1975), Metoda dynamicznego badania zróżnicowania przestrzennego zjawisk społeczno-ekonomicznych, Wiadomości Statystyczne, 11.

Grabiński T., (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE, Kraków.

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.

Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15 (4), 307–327.

Jajuga K., (1986), Metoda tworzenia zmiennych syntetycznych na podstawie klasyfikacji rozmytej, Prace Naukowe AE, 360, Wrocław.

Lira J., Wagner W., Wysocki F., (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, w: Paradysz J., (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 87–99.

Młodak A., (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.

Młodak A., (2009), Hierarchiczność a porządkowanie obiektów w statystyce regionalnej, Wiadomości Statystyczne, 4, 11–25.

Nowak E., (1977), Syntetyczne mierniki plonów w niektórych krajach europejskich, Wiadomości Statystyczne, 10, 19–22.

Nowak E., (1982), Badanie zgodności metod konstruowania taksonomicznych mierników rozwoju, Przegląd Statystyczny, 29 (3/4), 455–463.

Panek T., (1984), Taksonomiczna modyfikacja dystansowej metody pomiaru poziomu życia ludności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 262.

Pietrzak M. B., (2014), Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych, Przegląd Statystyczny, 59 (2), 181–201.

Pluta W., (1976), Taksonomiczna procedura prowadzenia syntetycznych badań porównawczych za pomocą zmodyfikowanej miary rozwoju gospodarczego, Przegląd Statystyczny, 23 (4), 511–518.

Strahl D., (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny, 25 (2), 205–215.

Strahl D., (2006), Strukturalna miara rozwoju obiektów hierarchicznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Ekonometria, 16, 11–20.

Strahl D., Markowska M., (2008), Klasyfikacja dynamiczno-przestrzenna obiektów hierarchicznych z wykorzystaniem statystyk pozycyjnych, w: Dziechciarz J., (red.), Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Ekonometria, 20, Wrocław, 16–27.

Walesiak M., (2011), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo UE, Wrocław.

Walesiak M., (2014), Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej, Przegląd Statystyczny, 61 (4), 363–372.

Wydymus S., (2013), Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 57, 631–645.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0