Marek Walesiak , Marek Obrębalski
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The measure of developmental success of contemporary regions and at the same time supporting factor for the durability of this success is primarily the quality of life of residents. According to the definition of the Council of Europe (A new strategy for Social Cohesion, 2004, p. 3) social cohesion is the ability of territorial communities to ensure the welfare of all its members, the reduction of social stratification and avoid polarization. According to evaluation of the social cohesion of the Lower Silesia region in cross-counties in the years 2005–2015 the variables of the following areas: income and economic activity of the population, living conditions of the population and the availability of services and public space were taken into account. To assess the measurement and the changes in the level of social cohesion of the Lower Silesia region in cross counties in the period 2005–2015 GDM1 distance and Theil measure were applied.

KEYWORDS

social cohesion, linear ordering methods, GDM1 distance, Theil measure, R program

REFERENCES

A New Strategy for Social Cohesion, (2004), European Committee for Social Cohesion, Strasburg.

Balcerzak A. P., (2015), Wielowymiarowa analiza spójności społecznej w krajach Unii Europejskiej w kontekście strategii Europa 2020, w: Bartniczak B., Trzeciak K., (red.), Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra, 343–352.

Concerted Development of Social Cohesion Indicators. Methodological Guide, (2005), Council of Europe Publishing, Strasbourg.

Borys T., (1984), Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 284, Seria: Monografie i Opracowania 23.

Dickes P., Valentova M., (2013), Construction, Validation and Application of the Measurement of Social Cohesion in 47 European Countries and Regions, Social Indicators Research, 113, 827–846.

Dickes P., Valentova M., Borsenberger M., (2010), Construct Validation and Application of a Common Measure of Social Cohesion in 33 European Countries, Social Indicators Research, 98, 451–473.

Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 15 (4), 307–327.

Hellwig Z., (1972), Procedure of Evaluating High-Level Manpower Data and Typology of Countries by Means of the Taxonomic Method, w: Gostkowski Z., (red.), Towards a System of Human Resources Indicators for Less Developed Countries, Papers Prepared for UNESCO Research Project, Ossolineum, The Polish Academy of Sciences Press, Wrocław, 115–134.

Hellwig Z., (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, w: Welfe W., (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa, 46–68.

Hwang C. L., Yoon K., (1981), Multiple Attribute Decision Making – Methods and Applications. A Stateof-the-Art. Survey, New York, Springer-Verlag.

Jenson J., (2010), Defining and Measuring Social Cohesion, Commonwealth Secretariat, London.

New Strategy and Council of Europe Action Plan for Social Cohesion, (2010), Council of Europe.

Obrębalski M., (2014), The Development of Lower Silesia – Northern Bohemia – Saxony Border Region in the Light of EUROPE 2020 Strategy, w: Hlavaček P., Olšova P., (red.), Regional Economy and Policy. Territories and Cities, Jan Evangelista Purkyne University, Ústí nad Labem, 20–31.

Obrębalski M., (2016), Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej jako instrument regionalnej polityki spójności, w: Regiony, metropolie, miasta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (w druku).

Obrębalski M., Walesiak M., (2014), Terytorialny wymiar polityki rozwoju regionalnego województwa dolnośląskiego w latach 2014–2020, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 331, 96–105.

Pawłowski Z., (1973), Prognozy ekonometryczne, PWN, Warszawa.

Rajulton F., Ravanera Z. R., Beaujot R., (2007), Measuring Social Cohesion: An Experiment Using the Canadian National Survey of Giving, Volunteering, and Participating, Social Indicators Research, 80, 461–492.

R Development Core Team, (2016), R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, URL http://www.R-project.org.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 (2014), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.

Ryszkiewicz A., (2013), Od konwergencji do spójności i efektywności – podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2020 (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.

Theil H., (1961), Economic Forecasts and Policy, North Holland, Amsterdam.

Walesiak M., (1993), Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, 40 (1), 95–102.

Walesiak M., (2014), Wzmacnianie skali pomiaru w statystycznej analizie wielowymiarowej, Taksonomia 22, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 327, 60–68.

Walesiak M., (2016), Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R. Wydanie drugie poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Walesiak M., Dudek A., (2016), clusterSim: Searching for Optimal Clustering Procedure for a Data Set. R package version 0.45-1, URL http://CRAN.R-project.org/package=clusterSim.

Zeliaś A., (1984), Teoria prognozy, PWE, Warszawa.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0