Agnieszka Sompolska-Rzechuła , Małgorzata Machowska-Szewczyk
ARTICLE

(Polish) PDF

ABSTRACT

The aim of the study was to assess the living conditions of the population of the West Pomeranian Voivodeship against the background of population changes. The study covered counties in the years 2002–2015. Linear ordering of objects with Weber median was used because of the asymmetry of most features. The linear ordering of counties was created in 2004, 2007 and 2015 years. The choice of years was related with the accession of Poland to the EU and the end of the first and second periods of EU funding. Based on the research conducted, it was found, that counties are strongly differentiated in terms of living conditions and population changes. In most of the poviats, the population has increased and living standards improved. Assessment of living conditions of the inhabitants of the West Pomeranian Voivodeship counties was presented in a dynamic way, considering population change. An original proposition of indicators measuring living conditions in a local approach was presented. Local authorities can take advantage of research results in decision making concerning improvement of social and economic development level in Voivodeship.

KEYWORDS

living conditions, population changes, linear ordering of objects, Weber median

REFERENCES

Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp 15.09.2017).

Baran E., Kopacz-Wyrwał I., (2014), Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich południowo- wschodniej Polski, Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Studia KPZK PAN, 133, 168-194.

Bedall F. K., Zimmerman H., (1979), The Mediancentre, Applied Statistics, 23, 325–328.

Borys T., (1978), Metody normowania cech statystycznych w badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny 2, 227–239.

Grabiński T., (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 61, Kraków.

Hellwig Z., (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4, 307–327.

Hellwig Z., (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, w: Welfe W., (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa, 46–68.

Hodoly A., (1975), Spożycie i formy jego realizacji w rozwoju gospodarki społeczeństwa socjalistycznego, Biblioteka IHW, 118, Warszawa.

Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012, (2012), Rozwój regionalny i lokalny, United Nations Development Programme, Biuro Projektowe UNDP w Polsce.

Lira J., Wagner W., Wysocki F., (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 87–99.

Luszniewicz A., (1972), Statystyka poziomu życia ludności, PWN, Warszawa.

Młodak A., (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difn, Warszawa.

Młodak A., (2009), Historia problemu Webera, Matematyka Stosowana, 10/51.

Młodak M., Józefowski T., Wawrowski Ł., (2016), Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa, Wiadomości Statystyczne, 2, 1–24.

Nowak E., (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno – gospodarczych, PWE, Warszawa.

OECD, (2011), Compedium of OECD Well-Being Indicators, OECD Better Life Initiative, OECD Publications, Paris.

Panek T., (2015), Jakość życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim, Instytut Statystyki i Demografii, 46, Warszawa.

Podolec B., (2014), Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce. Metody ilościowe w badaniach empirycznych, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.

Słaby T., (2004), Nowe ujęcie badań społecznych, Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy, Warszawa, 57–66.

Słaby T., (2007), Poziom i jakość życia, Statystyka społeczna, Warszawa, 99–130.

Strahl D., (1990), Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.

Tkocz M., Zuzańska-Żyśko E., (1996), Charakterystyka wielkich miast Polski, Wiadomości Statystyczne, nr 12.

Walesiak M., (1993), Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, 40 (1), 95–102.

Walesiak M., (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

Województwo zachodniopomorskie 2005 – podregiony, powiaty, gminy, (2006), Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Województwo zachodniopomorskie 2008 – podregiony, powiaty, gminy (2009), Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Województwo zachodniopomorskie 2016 – podregiony, powiaty, gminy (2015), Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Wysocki F., (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zagroda A., (2016), Warunki, poziom i jakość życia w badaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Próba rozstrzygnięcia problemów definicyjnych, Roczniki Teologiczne, 63 (1), 69–77.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0