Anna Gdakowicz https://orcid.org/0000-0002-4360-3755 , Ewa Putek-Szeląg https://orcid.org/0000-0002-9302-2115 , Wojciech Kuźmiński https://orcid.org/0000-0003-3256-9093
ARTICLE

(English) PDF

ABSTRACT

The paper proposes a solution to the problem of how to introduce non- -measurable features (attributes) of a property that significantly affect its value to the process of its valuation. The authors adopt two measures enabling them to study the influence of order features on the value of property, the Spearman rank coefficients and standardized ßk coefficients, and proceed to check their efficiency, applying an algorithm of mass property valuation (SAMWN) to the sample of 567 plots of land in Szczecin designated for housing purposes. The results thus obtained are then compared with the valuations of these plots of land performed by property appraisers. The study demonstrates that lower valuation errors are obtained when using standardized ßk coefficients than the Spearman rank coefficients.

KEYWORDS

method of statistical market analysis, mass valuation of real estate, non- -measurable attributes, Spearman rank coefficient, standardized ßk coefficient

JEL

C35, R31

REFERENCES

Arribas I., Garcia F., Guijarro F., Oliver J., Tamosiuniene R., (2016), Mass Appraisal of Residential Real Estate Using Multilevel Modelling, International Journal of Strategic Property Management, 20(1), 77–87, DOI: 10.3846/1648715X.205.1134702.

Babatunde I. O., (2018), Examining Heuristics for Building – Work-In-Progress Valuations in Niger State Nigeria, Real Estate Management and Valuation, 26(2), 92–103, DOI: 10.2478/remav-2018 -0019.

Benjamin J. D., Randall S., Guttery R. S., Sirmans C. F., (2004), Mass Appraisal: An Introduction to Multiple Regression Analysis for Real Estate Valuation, Journal of Real Estate Practice and Education, 7(1), 65–77.

Cellmer R., (1999), Zasady i metody analizy elementów składowych rynku nieruchomości, Wyd. Educaterra, Olsztyn.

Cellmer R., (2000), Metody analizy rynku nieruchomości – przykłady, Wycena, 2(49), 6–10. Ciuna M., Milazzo L., Salvo F., (2017), A Mass Appraisal Model Based on Market Segment Parameters, Buildings, 7, 34, DOI: 10.3390/buildings7020034.

Czaja J., Dąbrowski J., (2008), Special Algorithms for Assesing Market Value of Real Estates, Geomatics and Environmental Enginering, 2(2), 21–31.

Czaja J, Ligas M., (2010), Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 18(1), 7–19.

Czaja J., Żak M., (1993), Systemy przetwarzania danych przy szacowaniu nieruchomości metodami rynkowymi, Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., 451, Geod. Ruris Regulat., 24: 7–19.

Dacko M., (2000a), Solver – zastosowanie w modelowaniu ekonometrycznym na potrzeby analiz rynku nieruchomości, Wycena, 4, 41–45.

Dacko M., (2000b), Zastosowanie regresji wielokrotnej w szacowaniu nieruchomości w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excell 2000, Wycena, 2, 50–56,

Doszyń M., Gnat S., (2016), Taksonomiczno-ekonometryczna procedura wyceny nieruchomości dla różnych miar porządkowania, Prace Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu nr 427. Taksonomia 27 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, 84–93.

Foryś I., Gdakowicz, (2004), Wykorzystanie metod ilościowych do badania rynku nieruchomości, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 12(1), 41–49.

Gaca R., Sawiłow E., (2014), Zastosowanie współczynnika korelacji rang Spearmana do ustalenia wag cech rynkowych nieruchomości, Rzeczoznawca majątkowy, 82, 24–30.

Gaca R., (2018), Parametric and Non-Parametric Statistical Methods in the Assessment of the Effect of Property Attributes on Prices, Real Estate Management and Valuation, 26(2), 83–91, DOI: 10.2478/remav-2018-0018.

Gdakowicz A., Putek-Szeląg E., (2018), Ekonometryczno-statystyczne metody masowej wyceny nieruchomości w Polsce – studium przypadków, W: Nieruchomość w Przestrzeni 4, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 141–154.

Głuszak M., (2011), Eksperyment conjoint jako metoda wyznaczania współczynników wagowych atrybutów w wycenie nieruchomości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (850), 49–64.

Guzik B., (2008), Statystyczne metody szacowania atrakcyjności lokalizacji mieszkań Statistical Methods for Estimating the Attractiveness of Apartments Location, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, (1), 233–250.

Hopfer A., Jędrzejewski H., Żróbek R., Żróbek S., (2001), Podstawy wyceny nieruchomości. Twiger, Warszawa.

Hozer J., (2003), Tempus locus homo casus et fortuna regit factum. Zbiór esejów ekonomicznych, Oficyna ”in Plus”, Szczecin.

Hozer J., Foryś I., Zwolankowska M., Kokot S., Kuźmiński W., (1999), Ekonometryczny algorytm masowej wyceny nieruchomości gruntowych, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin.

Kauko T., D’Amato M., ed., (2008), Mass Appraisal Methods: An International Perspective for Property Valuers, Blackwell Publishing Ltd.

Kubus M., (2016), Locally Regularized Linear Regression in the Valuation of Real Estate, Statistics in Transition new series, 17(3), 515–524

Kuryj J., (2007), Metodyka wyceny masowej nieruchomości na bazie aktualnych przepisów prawnych, Wycena, 4(81), 50-58.

Lipieta A., (2000), Model ekonometryczny ze zmiennymi jakościowymi opisujący ceny mieszkań, Wiadomości Statystyczne, 8, 10–20.

Lis Ch., (2008), Wykorzystanie metod ilościowych w procesie powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym, 191–204.

National Valuation Standards of the Polish Federation of Valuers’ Associations, Standardy – do pobrania, https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/14-standardy-do-pobrania, (accessed: 20.08.2018).

Pawlukowicz R., (2001), Przegląd propozycji określania wartości rynkowej nieruchomości z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 320, Prace naukowe Katedry Ekonometrii i Statystyki Szczecin, 317–324.

Pawlukowicz R., Bartłomowicz T., (2005), Conjoint analysis jako sposób wyznaczania wag cech rynkowych w wycenie rynkowej nieruchomości za pomocą podejścia porównawczego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1096, Ekonometria, 15, 128–139.

Renigier-Biłozor M., (2008), Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do masowej wyceny nieruchomości na małych rynkach, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 7(3), 35–51.

Sawiłow E., (1995), Próba matematycznego modelowania wartości gruntów na terenach zurbanizowanych, Wyd. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu i Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Wrocław, Warszawa.

Telega T., Bojar Z., Adamczewski Z., (2002), Wytyczne przeprowadzeni powszechnej taksacji nieruchomości, Przegląd Geodezyjny, 6, 6–11.

Walkowiak R., Zydroń A., (2012), Zastosowanie regresji krokowej do określenia atrybutów wpływających na wartość nieruchomości rolnych na przykładzie gminy Mosina, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 11(3), 239–253.

Yasnitsky L. N., Yasnitsky V. L., (2016). Technique of Design for Intergrated Economic and Mathematical Model for Mass Appraisal of Real Estate Property. Study Case of Yekaterinburg Housing Market, Journal of Applied Economic Sciences, 11(46), 1519–1531.

Zadumińska M., Sztaudynger J., (2001), Wykorzystanie modelu ekonometrycznego do wyceny nieruchomości, Wiadomości Statystyczne, 1, 6–13.

Zbyrowski R., (2010), Szacowanie wartości nieruchomości na podstawie modeli ekonometrycznych, Equilibrium, 1(4), 241–252.

Źróbek S., (2002), Określenie wartości rynkowej nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn.

Źróbek S., Bełej M., (2000), Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości, Wyd. Educaterra, Olsztyn.

Back to top
© 2019–2022 Copyright by Statistics Poland, some rights reserved. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0